Gretna

Gretna

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
  8:00am - 5:00pm
  @Gretna High School
  Varsity Band Camp
 • 2
  8:00am - 5:00pm
  @Gretna High School
  Varsity Band Camp
 • 3
  6:00pm - 10:00pm
  @Gretna High School
  9-12 Band Lock-In
 • 4
 • 5
  8:00am - 5:00pm
  @Gretna High School
  Varsity Band Camp
  8:30am - 11:30am
  @Gretna High School
  Violet - Mentor Training - Dawn from ESU3
 • 6
  8:00am - 12:00pm
  @Gretna High School
  Varsity Band Camp
  4:00pm - 5:30pm
  @Gretna High School
  Freshmen Rehearsal
  5:30pm - 6:30pm
  @Gretna High School
  9-12 Band Potluck
  7:00pm - 8:00pm
  @Gretna High School
  9-12 Band Expo
 • 7
  7:00am - 6:00pm
  @Gretna High School
  Show Choir Camp (Choir Rm & Theatre)
 • 8
  7:00am - 6:00pm
  @Gretna High School
  Show Choir Camp (Choir Rm & Theatre)
 • 9
  7:00am - 6:00pm
  @Gretna High School
  Show Choir Camp (Choir Rm & Theatre)
  8:00am - 10:30am
  @Gretna High School
  2018-19 CPR/Information Meeting (Both HS Gyms)
 • 10
  7:00am - 6:00pm
  @Gretna High School
  Show Choir Camp (Choir Rm & Theatre)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7